Úvod do projektu Poznávání podstaty - přednáška č. 1

01.03.2022

Zdravím Vás lidičky,

já jsem Diskutér a připravil jsem si pro vás projekt Poznávání podstaty. Dnes nás čeká 1. přednáška z tohoto projektu, která je věnována Úvodu do projektu Poznávání podstaty.

Tento projekt má lehce ambiciózní cíl a to: Drobnou úpravu světa, aby se nám tu žilo lépe.

Že podobnou formulaci neslyšíte poprvé? S tím počítám :-). Vtip je v tom, že jsem přesvědčen o reálnosti tohoto cíle.

Termín poznávání prezentuje myšlenku, že existence věcí, jako zlo, strach, stres, nejistota, frustrace apod. je do značné míry umožněna neznalostí a nepochopením určitých jednoduchých principů a zákonitostí fungování člověka a světa kolem nás. Tento názor je inspirován starořímským filozofem Senecou.

Nedokonavý vid slova poznávání odkazuje na to, že je to nikdy nekončící proces.

A slovo podstata neboli jádro odkazuje na nutnost nejdříve nalézt základní příčinu, než budeme něco řešit. Pokud nás trápí nemoc, tak přeci také preferujeme, aby lékař léčil tu nemoc, a ne pouze její příznaky, že?

Odkaz na přednášku ve formě videa na YouTube - zde

A teď, jak jsem se tomuto tématu dostal...

Občas se setkávám s chováním lidí, které se mi příliš nelíbí. Mluvím především o sobectví a bezohlednosti. Toto chování jsem se zpočátku nesnažil pochopit. Prostě jsem aktéry odsoudil, zaškatulkoval, chvíli jsem byl naštvaný a pak na to zapomněl. Zlom přišel v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl o jedné studii, ze které vyplývá, že ani většina vrahů se nepovažuje za špatné bytosti. Prostě si i oni své jednání dokáží obhájit. Stanovil jsem si tedy předpoklad, že každé lidské chování má určitý logický základ. Mou výzvou se stalo přijít na ono příčinu každého lidského chování, které jsem zrovna nechápal. Začal jsem si klást ty správné otázky a odpovědi najednou byly tak zřejmé a jasné. Překvapilo mě, jak odpovědi přicházejí ze všech možný oborů. Všechny dosavadní znalosti se najednou propojovaly. A tak začala má velká poznávací jízda.

Jaký vlastně bude mít projekt Poznávání podstaty přínos pro Vás?

  • Budu se snažit, co nejsrozumitelněji vysvětlit základní principy a zákonitosti fungování lidské psychiky a přirozenosti. Také si představíme základy fungování společnosti a další podstatné faktory, které mají výrazný vliv na náš život. Hlubší poznání bude základem pro větší jistotu v životě a stane se opěrným bodem pro kritické myšlení.
  • Dále Vám pomohu se zamyslet nad stanovením, nebo alespoň zhodnocením životních cílů a hodnot. No a také se zmíním o tom, proč se toto téma omílá stále dokola.
  • No a výsledkem by měl být vyrovnaný a naplněný život s mimem stresu.

Zní to jako televizní reklama, že? J Znovu opakuji, že cíl považuji za reálný J

Co Vás tedy v rámci projektu čeká?

  • Nejdříve se bude zabývat pochopením lidských pohnutek, preferencí a dalších podstatných principů, které je třeba znát, abychom se posunuli duchovně dál.

A tématem poznávání bude prostupovat zdůvodnění potřeby osobních hodnot a cílů z pohledu naplněnosti života. Základní smysluplné lidské hodnoty a cíle si samozřejmě i představíme.

V této části se budeme zabývat především tématy lidské přirozenosti, lidskými pudy a emocemi, dlouhodobým plánováním, naším obrazem ve společnosti a seznámíme se s pojmem energie.

  • Znalosti a hodnoty se stanou podkladem pro drobounkou změnu myšlení. Prostě se alespoň občas naučíte řešit konfliktní situace s nadhledem, protože pochopíte, že není třeba se většinou problému moc vzrušovat a budete lépe chápat pohnutky ostatních, díky čemuž se s nimi lépe domluvíte. No anebo se alespoň rozhodnete konflikt více nehrotit. Také se naučíte rozlišovat věci na důležité a nevýznamné. Podstatné je, že tyto změny budou přirozené a dospějete k nim pouze na základě získání většího nadhledu.
  • Dále nadejde čas na lepší poznání sebe sama. Poznání svých silných a slabých stránek, pochopení osobnostního typu a poznání své podstaty. Výstupem bude definování sebe sama a stanovení si hlubších životních cílů a hodnot. To se Vám stane velkou oporou v těžkých chvílích a díky tomu budete vyrovnanější. Kromě toho se také stanete i oporou pro své blízké.
  • Až poznáte lépe sami sebe, tak nastane ten pravý čas, abychom se pustili do spletitých tajů fungování společnosti, do komunikace a spolupráce s ostatními. To je ale již vyšší dívčí a budete mít můj obdiv, když vytrváte až tam :-).
  • A pak už snad jen zbývají dva důležité úkoly. Zaprvé vše neustále kriticky přehodnocovat, protože nic není věčné a svět kolem nás se neustále mění. A zadruhé, pokud uznáte, že Vám tento proces pomohl, tak jej naučit i lidičky ve svém okolí :-).

No a teď pro příklad uvedu, jak proces poznávání probíhal u mě:

Začalo to asi před 10-ti lety. Začal jsem mít spoustu otázek ohledně života a neuměl jsem si na ně přesvědčivě odpovědět. Zpětně mohu říct, že jsem vyrůstal v prostředí, kde se vyznávaly životní hodnoty a cíle, které mi teď přijdou smysluplné a vlastně jsem nemusel o ničem přemýšlet, prostě žít a chovat se jako ostatní a vše by vlastně bylo v "cajku". Problém byl ale v tom, že jsem prostě hloubavý a zvědavý človíček a prostě nejsem schopný vyznávat něco, čemu nerozumím, co si před sebou nedokáži obhájit a u čeho nedojdu k závěru, že vím, proč to dělám. Na druhou stranu také vím, že nejsem úplně běžným typem člověka :-).

V první fázi jsem se pustil do čtení naučných a populárně naučných knih. Začal jsem hojně navštěvovat kurzy osobnostního rozvoje a poslouchal jsem rozhovory s kapacitami v různých oborech. Tím jsem načerpal velké množství informací, které jsem však vždy nejdříve kriticky posoudil v kontextu svého aktuálního stavu vědění, než jsem je začlenil do svého paradigmatu. Paradigma je náš způsob vidění světa a je tvořeno našimi veškerými znalostmi, názory a zkušenostmi. Paradigma je také jeden z klíčových prvků, ale i úskalí při komunikaci s ostatními lidmi. Toto téma proto podrobně rozebereme později v nejméně jedné přednášce.

Myšlenky jsou vlastně taková semínka, ze kterých vyroste krásná rostlinka až v okamžiku, kdy o nich hlouběji přemýšlíme a podaří se nám je pochopit v širších souvislostech. A právě zkoumání zajímavých myšlenek a jejich aplikace v různých oborech byla další fáze mého poznávání.

Na základě nových poznatků a hlubšího chápání principů, které hýbou světem, jsem si utvářel a rozšiřoval své paradigma a neustále jsem přehodnocoval to, co jsem si myslel, že již vím. Postupně jsem vcelku přirozeně díky tomuto procesu zaměřil svoji pozornost na revizi svých životních hodnot a cílů. Hodnoty kritickému pohledu převážně odolaly a pouze částečně jsem je aktualizoval. Podstatné pro mě ale bylo to, že jsem konečně pochopil jejich výběr a význam v mém životě a především to, že ve velké míře definují i mě samého. U životních cílů jsem si uvědomil, že si jsem poprvé schopný rozumně stanovit dlouhodobé životní cíle, že již nemusím slepě plnit to, k čemu nás nabádá společnost (nejdřív škola a sport, pak zaměstnání a rodina a třešničkou na dortu je možná penze). Už jsem si dokázal stanovit cíle na celý život dle vlastního uvážení a hlavně jsem si dokázal jednotlivé cíle zdůvodnit a pochopil jsem míru důležitosti každého z nich. Poznal jsem, u jakého cíle zanedbání může poškodit celý život a jaký cíl je vlastně pouze doplňkový.

Životní cíle a hodnoty se staly takovou moji ústavou. Pokud o něčem přemýšlím, nebo něco plánuji, tak se vždy zamýšlím, zda uvažovaný výstup není v rozporu s mými cíli, či hodnotami. Mám ale stále na mysli, že se svět neustále točí a to co platilo včera, nemusí zcela platit dnes. Může tomu být třeba díky novému úhlu pohledu, který jsem si dosud neuvědomoval.

Až poměrně nedávno jsem si uvědomil, že bych se měl více věnovat poznání sebe sama, že má představa o mě samotném je přeci jen poněkud zkreslená a že rozhodně není úplná. K poznání sebe sama je vhodný názor ostatních lidí ve vašem okolí, ale musíte je požádat o sdělení upřímného názoru a oni musí uvěřit tomu, že skutečně stojíte i o kritiku, že ji unesete a neobrátí se to celé proti nim. Kritika vás jistě zamrzí, ale bez ní se nedostanete dál. Paradoxně vám v sebepoznání může nejlépe pomoci někdo, kdo vás nemá zrovna v lásce, protože pro něj nebude tolik složité vám říct nelichotivé věci. V sebepoznání mi překvapivě pomohlo i studium horoskopu. Překvapilo mě, že některé uvedené vlastnosti a charakteristiky, mě vystihují poměrně přesně. A to jsem si je doposud neuvědomoval. U manželky třeba horoskop moc přesný není, takže tuto pomůcku berte spíše jako zásobník podmětů k zamyšlení.

Když to shrnu, tak zatím žiji v tom, že jsem poznal část zásadních principů lidské přirozenosti, některé zajímavé principy fungování světa a pohnutky v chování lidí. Stanovil jsem si životní cíle a hodnoty a poznal jsem lépe sám sebe. Díky tomu jsem byl schopný definovat sám sebe. Tím mám na mysli - jaké mám silné a slabé stránky, jaké mám vlastnosti, co jsem, co z mého já je v jaké míře podstatné pro mě a co pro mé okolí a mé bližní. V současné době dělím své já na mysl, tělo, znalosti, intelekt, hodnoty, schopnosti a majetek. Prostě se skládám z různých složek, jejichž míra uplatnění se liší v závislosti na situaci. Ano, jde mi o upřímnost a o jádro věci, takže občas budou přednášky surovější :-).

V rámci mého osobního rozvoje je teď na programu především ještě lepší poznávání sebe sama a také nalezení a především dodržování rovnováhy mezi tzv. velkými kameny, což jsou 4 základní složky harmonického lidského života. Velkými kameny jsou: seberealizace, rodina+přátelé, zdraví a relaxace. Jako správný anarchista si k těm čtyřem obecně uznávaným velkým kamenům přidám ještě bonusový pátý, protože mi přijde v současném světě neopomenutelný. Tím pátým kamenem je zabezpečení. Pokud některá z výše uvedených složek života není naplněna, tak pravděpodobně člověk bude duševně, nebo fyzicky strádat. Toto téma ale přijde v přednáškách na řadu později.

A nyní se dostáváme k formě a charakteru přednášek:

Cílem projektu je trošičku zlepšit svět. Chci pomoci, co nejvíce lidem prožít naplněný život, obnovit lepší rovnováhu ve společnosti a prohloubit vzájemnou důvěru a spolupráci.

Asi nepřinesu moc převratných a nových myšlenek, protože nejvýznamnější filozofové působili již ve starověkém Řecku, Římě a ve staré Číně. Spousta významných znalostí má tedy základy již tisíce let staré. K zajištění svého fungování jednotlivé společnosti využívaly dostupné znalosti. Na základě znalostí pak společnosti vytvářely své zákony, ale i hodnoty. V silách dnešního člověka již není to, aby se seznámil se všemi poznatky, kterými společnost disponuje. Proto, nazývám současnost dobou formální. To znamená, že uctíváme formu, kterou jsou určité myšlenky, nebo ideály formulovány. Tato forma ale nikdy není schopná popsat danou myšlenku nebo ideál dokonale. Bohužel se stále méně zabýváme tím, co je ústřední myšlenkou a řešíme již důsledky nebo zákony, které vznikly na základě původní myšlenky. Tento princip je bohužel velmi rozšířený například v oblasti práva. Litera zákona tak často převládá nad jeho duchem, tedy nad smysluplností. To samé se ale děje i v našich osobních životech, kdy jsou nám často překládány formality a povrchnosti a my jejich řešení zasvěcujeme velkou část života, aniž bychom si uvědomovali, že to důležité nám utíká mezi prsty. Proto se budu snažit obracet pozornost zpět k podstatám světa a člověka, abychom lépe chápali ty důsledky, kterými je svět zahlcen.

A teď něco k povaze předkládaných informací. Velká část informací má základ v poslechu rozhovorů s kapacitami v různých oborech a v četbě vzdělávací literatury. Přesto si často raději dospěji k názoru na určité téma sám na základě vlastního úsudku a dosavadních znalostí. Až pak daný názor konfrontuji s názorem dalších oborníků na dané téma. Zastávám totiž názor, že jsou naše myšlenkové pochody velmi ovlivněny myšlenkami, které nám na první pohled připadají smysluplné. Proto takový názor budeme pravděpodobně rozvíjet a nemusíme si všimnout, že je názor postaven na chybné úvaze. Prostě máme klapky na očích, protože slabinou i sebelepšího intelektu je to, že se soustředí na řešení problémů a pokud je nenápadně odveden na špatnou cestu, tak to velmi těžko rozeznává. Proto budu v přednáškách doplňovat obecně přijímané, avšak nedostatečně rozšířené informace těmi lehce alternativními. Budu tedy předkládat i informace, které dle mého názoru, běžného člověka nenapadá řešit a také budu prezentovat alternativní úhly pohledku k těm masově rozšířeným.

Veškeré informace budu směřovat k lepšímu pochopení člověka, světa a společnosti. Ačkoliv nebude drtivá většina informaci nová, tak hlavní přínos přednášek vidím ve spojení těch správných informací do užitečných celků, abyste si mohli vytvořit lepší obraz o fungování světa, jako celku. Pokud v přednáškách nějaká informace zazní, tak to bude mít nějakou souvislost s pochopením výše uvedených témat. Vyhlásil jsem válku balastu, takže věřím, že ho bude v přednáškách, co nejméně J.

V přednáškách budu prezentovat svůj názor na dané téma a znalostmi mám na mysli to, čemu osobně věřím v kontextu s aktuálním stavem svého vědění. Budu Vám předkládat podněty, které Vám doporučuji kriticky zvážit. Zamyslete se nad tím, zda Vám daná informace připadá pravdivá. Zvažte ale také to, zda je vůbec dané téma podstatné pro Váš současný, nebo budoucí život. Zamyslete se ale také nad tím, zda jsem dané téma popsal z těch podstatných úhlů pohledu, protože pokud by tomu tak nebylo, je pravděpodobné, že si i na základě správných informací můžete utvořit nevhodný úsudek.

V popisu projektu mluvím o tom, co Vám projekt umožní a co díky němu získáte. Tyto informace směřuji k těm, kteří se danému tématu dosud nevěnovali a mají pouze slabé základy. Spousta z Vás bude mnoho informací v přednáškách již znát a proto, prosím, berte uvedené přínosy a pokroky, jako informativní. Trochu sebevědomě ale prohlašuji, že si snad každý v přednáškách najde alespoň pár zajímavých myšlenek, protože můj způsob myšlení není standardní a rád o věcech a problémech přemýšlím jinak, než je běžné J.

Ústředním tématem přednášek má být pomoc s lepším pochopení sebe sama a světa kolem nás. Na základě toho si budete schopni vybudovat a později aktualizovat životní cíle, hodnoty, sebedůvěru, kritické myšlení a získáte nadhled. Tím se zlepší život Vám a také lidem ve vašem okolí. Jsem zvědavý, jak dokáži držet kurz k cíli, protože se to zatím jeví, jako pěkná makačka J.

V přednáškách budu prezentovat základy a principy z různých oborů a vše ve velmi omezeném čase. Sice se budu snažit uvádět zásadní informace v příkladech. I tak ale bude nutné se nad jednotlivými poznatky zamyslet a pokusit se je využít ve svém životě. Jedině tak je reálné jejich pochopení i v širších souvislostech.

Pochopil jsem, že je pro mě nejpřínosnější poznat hlavní principy fungování většího množství oborů. Proto jsou mé znalosti převážně encyklopedické, tzn. nejsou zcela do hloubky. Získané poznatky se ale snažím konfrontovat a následovně i začleňovat k poznatkům z dalších oborů. Tím si ověřuji správnost poznatků a lépe pak chápu širší souvislosti. Přeci jen souvisí se vším J. Pokud Vás určité téma opravdu zaujme, musíte si ho podrobněji nastudovat sami J.

V projektu mi jde o maximální otevřenost a o pojmenování prapůvodní příčiny a podstaty daného tématu. Nebudu tedy zaobalovat informace do zbytečných pozlátek, aby se vše příjemně poslouchalo a abych někoho třeba neranil. Nikdy nebudu hodnotit daného člověka, ale zásadně se budu zabývat daným principem, chování, nebo nějakou zajímavou zákonitostí. Proto si, prosím, nic neberte osobně a uvažujte pouze o předložených informacích. Pokud budu rozporovat osobnější, nebo citlivější témata, vždy na to na začátku daného dílu upozorním. Místy budou přednášky surovější a nebudou vhodné pro osoby do 18 let, nebo pro citlivější osoby. Mezi taková náročnější témata budou patřit např. smrt, podstata muže a ženy a sexualita.

Já sám se stále ještě učím a utvářím si svůj světonázor. Proto se mohou mé názory vyvíjet a pokud si pustíte přednášky, jejichž natočení od sebe bude dělit několik let, tak je možné, že mezi nimi mohou být i menší rozpory. Hold teď neznám odpovědi na všechny otázky a nebudu je znát nikdy :-).

Mám rád humor a dle mého názoru snad žádné téma není natolik vážné, abych do něj nemohl vložit nějak úsměvnou část pro odlehčení. Alespoň nebudete u přednášek usínat a lépe udržíte pozornost.

Přednášky se budou skládat z tematických okruhů, které se budou dále dělit na podtémata (stejně, jako ve výukové literatuře). Seznam odvysílaných i připravovaných přednášek bude na facebookových stránkách a na YouTube.

Přednášky Vám doporučuji sledovat postupně podle čísla dílu. Pokud budete přednášky přeskakovat, pravděpodobně vám budou chybět některé souvislosti, nebo třeba nebudete rozumět některým použitým termínům.

Přednášky by měly mít mezi 20-30 minutami, i když je možné, že občas bude nějaká přednáška o něco delší. Novou přednášku budu zveřejňovat každý 4. čtvrtek v měsíci v 19:00. Zatím mám materiál na několik let dopředu :-).

Na začátek projektu poznávání jsem zveřejnil 5 přednášek, které se zabývají různými úrovněmi jednoho tématu (od obecného úvodu až po detailnější popisy v tématu Pud sebezáchovy).

Teď si shrneme přednášku Úvod do projektu Poznávání podstaty:

Myslím si, že na světě může být lépe. Cestu k lepšímu světu vidím přes rozšíření znalostí, častější využívání nadhledu. Lidé si vytvořili složitý svět. Proto je nutné se zaměřovat na to podstatné. Hodnotou a samozřejmostí se musí stát kritické myšlení, protože bez něj jsme snadno ovlivnitelní.

A nyní důležité upozornění na závěr:

Jsem si vědom toho, že v přednáškách mohou být nějaké nepřesnosti a chyby. Osobně mi vůbec není vlastní přístup, abych prezentoval něco, čím si nejsem naprosto jistý. Setkávám se ale s tím, že lidé často nerozumí sami sobě, že opakují dokola ty stejné chyby a že není moc lidí, kteří by se vyžívali v pitvání lidské existence a principů fungování světa. Také nemám radost z všudypřítomné manipulace a novodobého otroctví, které je velmi šikovně zaobaleno, takže ho spousta lidí nevnímá. Usoudil jsem tedy, že mé názory a poznatky mají určitou hodnotu a že i přes možnou nedokonalost mohou být pro mnoho lidí přínosné. Rozhodl jsem se, že zkusím něco změnit. Abych nebyl špatně pochopen. Souhlasím s Winstona Churchilla názorem, že demokracie má mnoho chyb, ale zatím tu nic lepšího nebylo. Pokud se tedy budu o něčem vyjadřovat kriticky, není to odsuzování stávajícího systému, ale snaha o upozornění na to, že by daná věc mohla fungovat lépe. Z pohledu společnosti mi jde o to, abyste lépe pochopili podstatné mechanizmy a principy a mohli si stanovit, jaký zásah do Vašich životů je pro Vás přípustný a jaký již ne.

A teď ještě jedna informace, u které bych byl rád, aby nezapadla. Upozorňuji na to, že cílem přednášek je alespoň drobátko zlepšit svět. Z toho cíle vyplývá, že svět nepovažuji za zcela dokonalý a spatřuji v něm prostor ke zlepšení. Pokud chceme něco zlepšit, pak musíme nejdříve definovat a odhalit to, s čím nejsme spokojení. Bez tohoto kroku se nám bude těžko dosahovat změny. Z tohoto důvodu jsou přednášky zpočátku orientovány z velké části na záporné lidské vlastnosti. Tím se ale, prosím, nenechte odradit. Cestu k pokroku spatřuji v tom, že člověk pozná sám sebe a přijme i to, co mu třeba není zcela sympatické. Proto upozorňuji, že ani na sobectví, ani hamižnost se nelze dívat zcela negativně. Kdybychom neměli tyto vlastnosti zakódované hluboko v naší podstatě, tak by lidé do dnešní doby nepřežili. Je to stejné, jako byste vyčítali lvu, že zabijí antilopy. Historicky prostě vše bylo podřízeno přežití a na nějakou citlivost hold nebyl prostor. Cílem přednášek je pochopení vlastní podstaty a přijmutí sebe sama. Lidstvo ale prošlo dlouhým vývojem a ty pomyslné ostré hrany se mu podařilo obrousit. Pointou projektu bude poznatek, že díky společnosti je pro nás všechny výhodnější, abychom spolupracovali a k sobeckému chování se uchylovali výjimečně. Lidé nejdříve museli být hrubí, aby si uvědomili, že potřebují zapracovat na tom, aby k sobě byli milejší. Zjemnění chování tedy bylo až reakcí na lidskou přirozenost. Proto také já v přednáškách věnuji nejdříve pozornost těm hrubým základům. Pomyslnému obrušovaní ostrých hran v podobě náboženství a spolupráce ve společnosti se proto budu věnovat až později.

Mluvil jsem o tom, že chci být maximálně objektivní, a proto nedávám přednost žádné ideologii. Proto občas budu argumentovat principem náboženským, po kterém může následovat názor vědecký a vše třeba zakončím svojí myšlenkou. V reálném světě se často přikláníme k nějakému názorovému směru a přijímáme jeho paradigma, i když s ním nemusíme být zcela ztotožněni. Já jsem zatím ve fázi poznávání a myslím si, že větší přilnutí k nějaké ideologii mě bude čekat v další desetiletce. No anebo třeba až v té přespříští :-).

A to je vše lidičky. Děkuji Vám za pozornost a těším se na Vás u dalšího dílu pořadu, kterým bude 1. část úvodu do tematického okruhu Člověk.

Pokud se Vám přednáška líbila, prosím o její sdílení, o sledování kanálu Poznávání podstaty na YouTube a o sledování Facebookového a Twitterového účtu projetu. Anebo se alespoň snažte být dobrými lidmi 😊.

Mějte se krásně

váš Diskutér